3.------------------

ประจำเดือน
กันยายน พ.ศ.2564

sep129

  1. สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 (งานนับจด 2564)
  2. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2564 ( สรง.64)
  3. สำรวจภาวะเศรฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564
  4. สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารในครัวเรือน พ.ศ.2564 
  5. สำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2564
  6. ครงการสำรวจผลกระทบจากสถารการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ต่อครัวเรือนในประเทศไทย พ.ศ.2564
  7. ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2564

Gov  Ginfo  datadigi4  pmqa