ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานสถิติ (วุฒิปริญญาตรี)

   ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องรับสมัครบุุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ  สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์

 -  ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ   รายระเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่new

 ให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครให้เข้าใจก่อนกรอกแบบฟอร์มการสมัคร และปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้   

  1.  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร   ดาวน์โหลด ใบสมัครได้ที่นี่    new

  2.  ให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 - 18 มิถุนายน 2563 ได้ที่            https://docs.google.com/forms/d/1EX6Fc4Fa_dUzji0wWDstXb_JdY3FTeu8vhjRXCG3cB8/edit 

  3. ในการกรอกแบบฟอร์มตามขั้นตอนที่ 2 ให้ผู้สมัครแนบไฟล์(เอกสารนามสกุล .pdf เท่านั้น )ได้แก่

          3.1. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1.5 x 1นิ้ว     

          3.2. สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิโดยสภามหาวิทยาลัย จำนวน 1 ฉบับ

          3.3. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) จำนวน 1 ฉบับ

          3.4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

          3.5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

          3.6. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

          3.7. สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43 เป็นต้น) หรือได้รับการยกเว้น จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)  

          3.8. หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

          ทั้งนี้ ในสำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า " สำเนาถูกต้อง " และลงชื่อ ระบุวัน เดือน ปี  กำกับไว้ที่มุมล่างด้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร

  • หมายเหตุ : เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้ทำการบันทึกข้อมูลการสมัคร ก่อนบันทึกข้อมูล/อัพโหลดเอกสารการสมัครให้ตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนทำการบันทึก/อัพโหลดเอกสาร
  • หลังจากปิดรับสมัครแล้ว จังหวัดอุตรดิตถ์จะทำการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลาสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2563  ณ สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ และทางเว็บไซต์สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ที่ http://uttaradit.nso.go.th/ โดยเลือกเมนู รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานสถิติ  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

     ทั้งนี้ ในวันที่สอบข้อเขียนให้ผู้สมัครนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้สมัครมาเป็นหลักฐานในการเข้าสอบด้วยทุกครั้ง

 

  สมัครออนไลน์ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง ทางลิงค์นี้ ตั้งแต่วันที่ 10 - 18 มิถุนายน 2563

  https://docs.google.com/forms/d/1EX6Fc4Fa_dUzji0wWDstXb_JdY3FTeu8vhjRXCG3cB8/edit

รือ สแกนคิวอาร์โค้ด

           630605 01

           

 

Gov  Ginfo  datadigi4  pmqa