ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ (มีนาคม 2560) Download

ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ (สิงหาคม 2560)

     ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ (ชุดข้อมูลกลาง) (สิงหาคม 2560)

>>ข้าว

--ข้อมูล

--รายการข้อมูล

--Mild map

--Metadata

--Infographic

--เอกสารวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์

>>การท่องเที่ยว

--ข้อมูล

--รายการข้อมูล

--Mild map

--Metadata

--Infographic

--เอกสารวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์

>>ผู้สูงอายุ

--ข้อมูล

--รายการข้อมูล