สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้ว

ทั่วโลก

     วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

     วันที่ 2 พฤษภาคม 2563

     วันที่ 3 พฤษภาคม 2563

     วันที่ 4 พฤษภาคม 2563

     วันที่ 5 พฤษภาคม 2563

     วันที่ 6 พฤษภาคม 2563

     วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

ทวีปเอเซีย

     วันที่ 22 เมษายน 2563

     วันที่ 24 เมษายน 2563

     วันที่ 30 เมษายน 2563

     วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

     วันที่ 2 พฤษภาคม 2563

     วันที่ 3 พฤษภาคม 2563

     วันที่ 5 พฤษภาคม 2563

     วันที่ 6 พฤษภาคม 2563

     วันที่ 8 พฤษภาคม 2563

     วันที่ 9 พฤษภาคม 2563

     วันที่ 10 พฤษภาคม 2563

     วันที่ 11 พฤษภาคม 2563

     วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

     วันที่ 13 พฤษภาคม 2563

     วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

     วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

     วันที่ 16 พฤษภาคม 2563

     วันที่ 17 พฤษภาคม 2563

     วันที่ 18 พฤษภาคม 2563

     วันที่ 19 พฤษภาคม 2563

ประเทศไทย และระดับจังหวัด

     วันที่ 19 เมษายน 2563

     วันที่ 20 เมษายน 2563

     วันที่ 21 เมษายน 2563

     วันที่ 22 เมษายน 2563

     วันที่ 23 เมษายน 2563

     วันที่ 24 เมษายน 2563

     วันที่ 25 เมษายน 2563

     วันที่ 26 เมษายน 2563

     วันที่ 27 เมษายน 2563

     วันที่ 28 เมษายน 2563

     วันที่ 29 เมษายน 2563

     วันที่ 3 พฤษภาคม 2563

     วันที่ 4 พฤษภาคม 2563

     วันที่ 5 พฤษภาคม 2563

     วันที่ 6 พฤษภาคม 2563

     วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

     วันที่ 9 พฤษภาคม 2563

3.------------------

0702632 15          0702633Z       2564-1         108993.63

Gov  Ginfo  datadigi4  pmqa