บทวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ตามแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดอุตรดิตถ์

                                       ฉบับที่ 2 เดือนสิงหาคม 2561


           1. ด้านเศรษฐกิจ

                          -    บทวิเคราะห์สถานการณ์

                          -    Infographic

                        

          2.   ด้านสังคม

                         -    บทวิเคราะห์สถานการณ์

                         -     Infographic


      3.   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                         -     บทวิเคราะห์สถานการณ์

                -   Infographic


 

 


Gov  Ginfo  datadigi4  pmqa