เนื้อหา

การป้องกันการทุจริต

 การป้องกันการทุจริต

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

   - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

   - ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

   - ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

   - ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

   - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

   - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

   - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

   - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

   - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

   - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนการป้องกันการทุจริต

   - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

   - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน

   - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

   - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

   - การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Gov  Ginfo  datadigi4  pmqa