new1

1.----------------------1-----------2562 015        062     063          0640615            066067        068069       -------10

                             


2.--------------

 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

mar 264

  • สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของภาครัฐจากโควิด - 19 พ.ศ.2564 
  • สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564 ( สรง.64)

  • สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ.2564 (สพข.64) 

  • สำรวพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ.2564 ( สพส.64) 

  • สำรวจควมคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับศุนย์ดิจิทัลชุมชนพ.ศ.2564 (Digital)

  • สำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.2564 ( สอส.64)

  • สำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ.2564 (เกษตรฯ)

  • สำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ.2564 

  • สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2564 ( สศส.64)

  • สำรวจประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2564 ( กส.64)

3.------------------

--64       ---64      ----64      -----64      ------64       ------64

Gov  Ginfo  datadigi4  pmqa