บันทึกเสียงถวายพระพร

 

 

นางศุภกานต์ พรหมน้อย หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมข้าราชการ ร่วมบันทึกเสียงถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม 2557 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุตรดิตถ์