สถิติน่าสนใจจังหวัด

สำรวจภาวะการทำงานของประชากร

1.จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำ จำแนกตามสถานภาพแรงงาน และเพศ

 

2.จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำ จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จ และเพศ

 

3.จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำ จำแนกตามอาชีพ และเพศ

 

4.จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำ จำแนกตามอุตสาหกรรม และเพศ

 

5.จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำ จำแนกตามสถานภาพการทำงาน และเพศ

 

6.จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำ จำแนกตามชั่วโมงทำงานต่อสัปดาห์ และเพศ

 

7.จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำ จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จ และเพศ