Previous
Next

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำรวจสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำรวจสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 (งานนับจดนอกเขตเทศบาล) ในสำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์