แนวทางการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ "NSO โปร่งใส"

สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์จัดทำบอร์ด "NSO โปร่งใส" 
เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การต่อต้านการทุจริตเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ของแผนยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต