การประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยข้าราชการ

และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์


ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ ในการต่อต้าน การทุจริต

ประพฤติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม