สำมะโนอุตสาหกรรม คืออะไร ?

 

สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์

ขอชี้แจงข้อมูล สำมะโนอุตสาหกรรม 2560

  

ทุกคำถาม มีคำตอบ"สำมะโนอุตสาหกรรม 2560" ลงพื้นที่เก็บข้อมูล เมษายน - กรกฎาคมนี้