ประโยชน์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม

 

"เพราะข้อมูลที่ดี จากความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่เป็นจริงจากผู้ประกอบการทุกท่าน "
#สำมะโนอุตสาหกรรม2560 พบกัน เมษายน - กรกฎาคม นี้