ตุลาคม 2560

1.คนไทยต้องการเสริมทักษะ ด้านอาหารและโภชนาการ มากที่สุด

2.ผู้สูงอายุหันไปประกอบธุรกิจส่วนตัวและเป็นลูกจ้างรัฐบาลเพิ่มขึ้น

3.ผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นในหลายอาชีพ

4.แนวโน้มคนไทยใช้สมาร์ทโฟนมากขึ้น

            พฤศจิกายน 2560

5.ปี 59 คนไทยใช้จ่ายกับอะไรบ้าง

6.การใช้พลังงานของคนไทย ปี 2559

7.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคนเดินทางไปท่องเที่ยวมากที่สุด

8.ดัชนีพัฒนาการของเด็กปฐมวัยใน 14 จังหวัด

            ธันวาคม 2560

9.แรงงานนอกระบบกับการทำงานในไทย

10.ผู้มีงานทำด้าน ICT ส่วนใหญ่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาโดยตรงจาก ICT

11.กลุ่มเยาวชนต้องการพัฒนาขีดความสามารถมากที่สุด

12.คนไทยกินอาหารมื้อหลักครบ 3 มื้อเพิ่มขึ้น

            มกราคม 2561

13.คนไทยได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

14.เดือน มี.ค. 2560 มีผู้ทำงานภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น

15.อัตราการว่างงาน เดือน ตุลาคม 2559 และ เดือน ตุลาคม 2560

16.ระดับอุดมศึกษามีการว่างงานสูงสุด

            กุมภาพันธ์ 2561

17.ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือน พฤษภาคม 2560

18.พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากร ปี พ.ศ.2547-2557

19.สำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ.2560

20.โครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดอุตรดิตถ์

 

 

 

 

 

Gov  Ginfo  datadigi4  pmqa