เนื้อหา

ข้อมูลผู้สูงอายุของจังหวัดอุตรดิตถ์

 

     ตาราง 1 จำนวนประชากรจากการทะเเบียน จำแนกตามหมวดอายุ เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2561 

     ตาราง 2 จำนวนประชากรจากการทะเบียน จำแนกตามหมวดอายุ เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2562

     ตาราง 3 จำนวนประชากรและผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2562

     ตาราง 4 จำนวนประชากรและผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) เป็นรายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

     ตาราง 5 จำนวนผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) จำแนกตามเพศ และอายุ พ.ศ. 2562

     ตาราง 6 จำนวนผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) จำแนกตามเพศ และอายุ เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2562

     ตาราง 7 จำนวนผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2562

     ตาราง 8 จำนวนผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นรายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

     ตาราง 9 จำนวนผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ที่จดทะเบียนคนพิการ เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2562

     ตาราง 10 จำนวนผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ที่จดทะเบียนคนพิการ เป็นรายตำบล พ.ศ. 2562

     ตาราง 11 จำนวนผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2562

     ตาราง 12 จำนวนผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ เป็นรายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

     ตาราง 13 จำนวนศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2562

     ตาราง 14 จำนวนชมรมผู้สูงอายุ เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2562    

     ตาราง 15 จำนวนชมรมผู้สูงอายุ เป็นรายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

     Infographic สถานการณ์สังคมผู้สูงอายุ พ.ศ. 2562

     Infographic สถานการณ์ข้อมูลผู้สูงอายุ พ.ศ. 2562

     รายงานการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2560


Gov  Ginfo  datadigi4  pmqa