แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี เขียนโดย admin 344
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เขียนโดย admin 670
การสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 484
การสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 472
การสำรวจคุณภาพชีวิตของประชากรอย่างยั่งยืน ตามหลักเศษรฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 440
การสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 373
การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 357
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 345
ผลการสำรวจภาวะภาวะการทำงานของประชากร เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 442
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 438

หมวดหมู่รอง

Gov  Ginfo  datadigi4  pmqa