แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี เขียนโดย admin 18
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เขียนโดย admin 81
การสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 219
การสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 204
การสำรวจคุณภาพชีวิตของประชากรอย่างยั่งยืน ตามหลักเศษรฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 172
การสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 132
การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 112
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 105
ผลการสำรวจภาวะภาวะการทำงานของประชากร เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 136
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 148

หมวดหมู่รอง