พระราชบัญญัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550

- พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่17) พ.ศ.2559

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 - การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข้าวสาร

- ยกลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ หรือบัตรนักศึกษา เพื่อการติดต่อขอรับบริการข้อมูลระดับย่อย (Microdata)ของสำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์

- ข้อบังคับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยจรรณยาข้าราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ.2553

- มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2564

- นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2560

- ระบียบสำนักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

- ระบียบสำนักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารที่มีข้อมูลที่เป็นความลับตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550

- ระเบียบสำนักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการเก็บข้อมูลสถิติ พ.ศ.2556

Gov  Ginfo  datadigi4  pmqa