ข้อมูลตามยุทธศาสตร์จังหวัดอุตรดิตถ์ (สิงหาคม 2560)

>>ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี

    - ประเด็นสำคัญ การแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

 >>ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน และมีการบริหารจัดการด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ

    - ประเด็นสำคัญ ข้าว

    - ประเด็นสำคัญ ผลไม้พื้นเมือง (ทุเรียน)

>>ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว

    - ประเด็นสำคัญ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม

 >>ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และแหล่งน้ำ และส่งเสริมพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

    - ประเด็นสำคัญ การบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้ง

    - ประเด็นสำคัญ การบริหารจัดการขยะในเขตชุมชน

 >>ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน

    - ประเด็นสำคัญ ยกระดับการค้าชายแดน ณ จุดผ่านแดนถาวรภูดู่

 


 

Gov  Ginfo  datadigi4  pmqa